Idioma
EspañolBaléà

Diccionari de llengo baléà
baléà español - español baléà

¿Por qué donar?

X
Dado el increíble crecimiento de la web y los futuros proyectos que tengo preparados para ella, entre ellos la creación de una app, cada vez se hace más necesario ampliar medios y en especial alquilar servidores mejores y con más capacidad, todo esto es caro y hasta la fecha todos los gastos los paga el que suscribe y por más que quiera y ame a la causa, mis recursos no dan para más. Por esa razón, cualquier ayuda será bienvenida ya que me es imposible sufragar más gastos que los actuales y cada vez los servidores se quedan más pequeños.
No obstante, que nadie se sienta obligado a aportar nada. Esto es voluntario para quien pueda y quiera, tampoco hay cantidad mínima, así que el que quiera colaborar, aporte lo que considere oportuno.
Muchas gracias aportes o no y VIVA EL BALEAR.
Pods accedí a totas sas paraulas emb baléà que comènsin per una lletra concréta
o sercà paraulas concrétas, de baléà a español y vicevèrsa
Baléà:      Español:
Permetra trêscas de contengud incomplet:
Remarcà resultads coincidéns
Recordà sas méuas preferènsis:

Benvengud a n'es diccionari baléà - español

Grassis per interesartê p'es nostro diccionari de llengo baléà:
A 1986 s'aprovà una bejanada nomenada Lley 3/1986, de 19 de Bril, de Normalisassió Llingüística. Dins élla, se mos enganà a tots y se mos imposà "s'incorporassió a sas fitas llingüísticas catalanas"... lleggí més

Propòsits y objettíus d'es nostro diccionari baléà

Créà un diccionari de llengo baléà (mallorquí, menorquí, eivissênc y furmenterênc) a español y vicevèrsa, per preservà sa nostra cultura, sa nostra llengo escrita, sas nostras espresións y per supost ... lleggí més

¿Vòls colaborà emb noltros?

Heyà mils de paraulas y espressións típicas de cada pobble, ciutad o isla,... lleggí més


També pods obrirló y tancarló emb dóbble clic a cualsevol llog de sa pantalla

Notissis

dijòus 05 de Ottubre de 2017
¿Puigdemont, culpabble?
Per jo, en Carles Puigdemont no ês més qu'es pòbre botx qu'han posad devant d'un moiment secessioniste, que dú añs preparandsê. Ara qu'està comensand a brollà possibbles causas, com s'asunto d'Andorra, Rusia, etc. Dins una comunidat autònoma o regió, hón s'ha demostrad emb datos, qu'ês sa més corrupta d'España y emb diferènsi, que s'assunto Pujol no ês més que sa punta de s'iceberg, s'independènsi parêx essê s'única alternativa que lis quéda per escaparsê de sa justissi española. Per tot ell parêx cla que lo primé que se necessita ês un fanàtic emb poc cervell per manjarsê tot es marrón en cas de fracàs y aquest marrón probabblement no serà de ménos de 15 añs de presó.
Ademés, no'yhà rês mes fàcil qu'aprofitarsên d'es pobble català adottrinad dêsde petit dins es col·lègids, com escut a n'es séus despropòsits.

¿Quí ês es vertadé culpabble?
Per jo està mólt clà. Es vertadé culpabble ês s'Estad español y per consiguient tots es partits qu'eu han governad, ademés de móls d'altres que sêns'arribà a governà, han influíd emb sos séus vots y coalissións a desvià a España d'es bon camí.

España a permês desigualdats entre regións.

España ha permês que se tropitji s'idioma español per catalàns y vascos, donand competensis emb Educassió que may deguéren d'haversê donadas.

España ha regalad a Navarros y Vascos sas competensis d'Hazienda, lo qu'a demés d'essê una vergoña que rossa s'ilegalidat, a n'es demés españols mos costa 18 millóns d'éuros a s'añ. ¿Ês aquest es prèu que mos còbra ETA per no matarmós?.

A n'es catalàns se lis ha permês escampà sa séua dottrina a Valènsi y Baléàs, se lis ha permês que mos ròbigan sa nostra identidat y cultura, en es méu cas, tant baléà com españòla, se mos ha robad es nostro idioma baléà, es drêt d'estodià emb español, se mos han imposad festas impròpis de Baléàs: correfocs, castallés, etc., y se mos han espoliadas més de 7000 paraulas de sa nostra llengo que s'han atribuídas còma séuas, fin y tot se ha inculcada sa corrupsió d'es séus polítics a móls d'es nostros, que ara són sas séuas teresetas, etc.

Axí qu'es vertadé culpabble ês s'Estad y ara, manco en es moment d'escríure aquest tèst, no ês escapàs de trèurermós de s'embós hón mos ha enfoñads. Mólt ben contrari, gentussa còma sa de MÉS, pretén fé lo matex emb Baléàs y ningú lis atura es pèus. ¿Perquê no se disol ara totduna aquex partit y la CUP si són anticostitussionals?

Señó Rajoy:Si vostê elimina de s'ecuassió a n'es cuatre botxos nassionalistes qu'encara relassionan a España emb so franquisme y a n'es joves adottrinads emb mentidas secessionistas qu'enseñen dins sas escòlas de Baléàs emb llengo catalana, ben a las claras impròpi de sa nostra tèrra. La resta, que som sa majoría de noltros, mos sentim españols y traycionads per s'Estad español, que mos ha abandonads a mercê de cuatre radicals nassionalistes catalanisads y d'altres tans qu'han estads corrompuds p'es dobbés catalans, o milló dig, dobblés españols. Però lo curiós ês que són nassionalistes pero no de Baléàs, sinó per un altre llog, enomenad Cataluña.
Sàbiga señó Rajoy que sa séua attitud y sa de tots es demés partits que li han precedid dins aquesta pséudo-democrassi, a jo me fa òy y me produêx vergoña y ben segú que no som a s'únic a n'es que n'hi fa. Crêg que hauría d'aprofità es fracàs estrepitós qu'està tenguénd s'Estad, que per sa séua desgrassi li ha tocad en sort dirigí, per fé un ejercissi d'humildat y refletsió y posà messións per un'España unida y tornarmós a n'ets invadids per Cataluña es nostro drêt a sê españols, drêt que vostê y altres, PSOE sobre tot, han regalad a n'es catalans. Noltros som baléàrics y españols, a mèm si s'entéra d'una vegada y mos tórna es nostros drêts.
Ja va sênd hòra de que vostês, es polítics, déxin de pensà emb vostês matéxos, emb sos séus beneficis polítics y econòmics, emb sas séuas pensións vitalicis y comènsigan a preocuparsê y dedicarsê a España y a n'ets españols. MÉNOS PATTES Y MÉS ATTES.

Aprofit aquets artícul per enrecordarvós que no heuríam d'alimentà a n'es catalanistes. Jo personalment no compr a estabbliméns catalanisads, aquets en sa méua opinió se sòlen identificà clarament per tení es séus lletréros y escrits únicament emb català. Emb espécial vuy destapà a n'es qui no'u sàbiga, que una de sas lloriguéras de la CUP se nom “La Tertúlia Cafè Teatre”. que se tròba a n'es carré Aussias March, 19. Aquí se va fé fa poc una manifestassió secessionista, a sa que, per verià, cap autoridat l'aturà. Axí que, sa méua recomenassió, si te sens español y baléà, ês: no donarlí ni un éuro a goñà an aquesta tròpa de saparatistes..

Foto de “La Tertúlia Cafè Teatre”, lloriguéra de la CUP.
lloriguéra nacionalistes de la CUP
Donà un vot positíu a sa notissiDonà un vot negatíu a sa notissi

diumênge 24 de Setembre de 2017
WIKIPÈDIA són una còlla de pòcasvergoñas
Un'altra vegada més som intentad edità un artícul wikipèdia. A s'anterió, que trattava sobre diferènsis entre s'Occità y llengos similàs, vatj agregà es Baléà, sênse llévà una sòla coma d'es tèst original. Es cap de poc tems eu va revertí un bót.
Avuy dins un artícul demunt Mallorca, a vón tal y com sol fé wikipèdia díuen mentidas demunt sa prosedènsi de sa nostra llengo, dins ets enlassos estèrns som agregad un a n’es nostro diccionari. Com porêu suposà, axò no fa rês més que millorà s’artícul, sênse modificassió ni d'una coma d'es tèst original. Idò bé, a n’es 5 minuts ja'stava revertid, però aquest pic per un humà, un tal Cock Sparrow, acompañad d’un hermós tèst que pubblic a continuassió:

Hola. Te agradeceré que no edites arbitrariamente las páginas como lo hiciste en Mallorquín; otros editores pierden tiempo valioso al revertir tus acciones y empañas la imagen que pueda hacerse un visitante ocasional de Wikipedia. Además, las ediciones arbitrarias pueden ser consideradas un acto de vandalismo (lo que nos obligaría a bloquearte). Puedes visitar la página de ayuda para informarte y tienes la zona de pruebas para hacer pruebas de edición. Gracias. Cock Sparrow (discusión) 20:21 24 sep 2017 (UTC)

Me demàn quí ês en réalidat es vàndalo aquí. 
Axí que vos demàn a tots, que no li donêu cap credibilidat an aquesta guarda de frikis, que parêx ben clà que, com altres tans estàn subvensionads p'es nassionalcatalanistes / pancatalanistes.

Axí que, señós de wikipèdia, esper que sa réalidat demunt vostês súrtiga a sa claró, y qu’el món sàbiga en réalidat sa còlla de pòcasvergoñas que fórman part de sa séua mafia.
Donà un vot positíu a sa notissiDonà un vot negatíu a sa notissi

dijòus 21 de setembre de 2017
¿Perquê baléà y no Català? pars 3 y 4
Part 3: Pêrqu'a n'es pobble baléà no se li ha donad s'oportunidat democràtica de votà es tèst d'es séu estatut en referèndum.

Part 4: Pêrque es supost de qu'es balèá sigui un dialètte d'es català no està avalad por sa mayoría de sa Comunidat científica internassional.
Pues durant es XVI Congrés Internassional de Llengos y Filología Romànicas, fet p'es Bril de 1980 a Palma de Mallorca, a n'es qu'hey assistiren 723 filologistes romanistes de 31 paíssos, se lis presentà per part de sa Secretari de s'acontexement dòña Anna Moll, un document redattad en fransês, en es que se deya que: es qu'abax firmam reconexêm qu'es valencià, es baléà y es català són tot una matéxa llengo, català. DOMÉS EU FIRMAREN 36.
Pues durant es XXVII Simpòsi Internassional de Lingüística, efettuad també a Palma de Mallorca p'es Desembre de 1997, organizad per sa "Sociedad Española de Lingüística", membres d'es Departament de Filología Catalana de s'UIB presentaren a sa firma d'es més de 400 filologistes assisténs, un document de sas matéxas caratterísticas que s'anterió. En aquest cas NO'U VA FIRMÀ NINGÚ. Pues es Comité Científic d'es Primé Congrés Internassional sobre Patrimoni Cultural Llingüístic desarrollad p'es Juñ de 2003 a Alcalà de Henares, DITTAMINA (llibre d'attas, planas 372 a 374) que: Sa llengo baléà ês una llengo romànica diferensiàda d'es resto de llengos romànicas.../....sa séua estruttura llingüística ês més rica y més pròcsima a n’es Llatí que cualsevol altra, idò mantén cuatre conjugasións verbals y empleya es determinans derivads d'es ipse, ipsa, ipsum y d'es ille, illa, illud; y ademés pêrque sa séua filiassió llingüística ês íbero- italo- romànica, mentras que sa filiassió d'es català ês íbero-galo-romànica.

Fransês: s'il vous plait, spectacle, article, véhicule, cercle, notre, votre, théâtre
Català: si us plau, espectacle, article, vehicle, cercle, nostre, vostre, teatre

Italià: per favore, spettacolo, articolo, veicolo, circolo, nostro, vostro, teatro
Baléà: per favó, espettàcul, artícul, vehícul, círcul, nostro, vostro, téàtro
Donà un vot positíu a sa notissiDonà un vot negatíu a sa notissi

te quédan 10 notissis per lleggí de un total de 13


Copyright mermelado 2017, tots es drêts reservads.
^
TOP