Idioma
EspañolBaléà

Diccionari de llengo baléà
baléà español - español baléà

dijòus 21 de setembre de 2017
¿Perquê baléà y no Català? pars 3 y 4
Part 3: Pêrqu'a n'es pobble baléà no se li ha donad s'oportunidat democràtica de votà es tèst d'es séu estatut en referèndum.

Part 4: Pêrque es supost de qu'es balèá sigui un dialètte d'es català no està avalad por sa mayoría de sa Comunidat científica internassional.
Pues durant es XVI Congrés Internassional de Llengos y Filología Romànicas, fet p'es Bril de 1980 a Palma de Mallorca, a n'es qu'hey assistiren 723 filologistes romanistes de 31 paíssos, se lis presentà per part de sa Secretari de s'acontexement dòña Anna Moll, un document redattad en fransês, en es que se deya que: es qu'abax firmam reconexêm qu'es valencià, es baléà y es català són tot una matéxa llengo, català. DOMÉS EU FIRMAREN 36.
Pues durant es XXVII Simpòsi Internassional de Lingüística, efettuad també a Palma de Mallorca p'es Desembre de 1997, organizad per sa "Sociedad Española de Lingüística", membres d'es Departament de Filología Catalana de s'UIB presentaren a sa firma d'es més de 400 filologistes assisténs, un document de sas matéxas caratterísticas que s'anterió. En aquest cas NO'U VA FIRMÀ NINGÚ. Pues es Comité Científic d'es Primé Congrés Internassional sobre Patrimoni Cultural Llingüístic desarrollad p'es Juñ de 2003 a Alcalà de Henares, DITTAMINA (llibre d'attas, planas 372 a 374) que: Sa llengo baléà ês una llengo romànica diferensiàda d'es resto de llengos romànicas.../....sa séua estruttura llingüística ês més rica y més pròcsima a n’es Llatí que cualsevol altra, idò mantén cuatre conjugasións verbals y empleya es determinans derivads d'es ipse, ipsa, ipsum y d'es ille, illa, illud; y ademés pêrque sa séua filiassió llingüística ês íbero- italo- romànica, mentras que sa filiassió d'es català ês íbero-galo-romànica.

Fransês: s'il vous plait, spectacle, article, véhicule, cercle, notre, votre, théâtre
Català: si us plau, espectacle, article, vehicle, cercle, nostre, vostre, teatre

Italià: per favore, spettacolo, articolo, veicolo, circolo, nostro, vostro, teatro
Baléà: per favó, espettàcul, artícul, vehícul, círcul, nostro, vostro, téàtro
Donà un vot positíu a sa notissiDonà un vot negatíu a sa notissi


Comentaris

divènres 31 de Góst de 2018 a las 20:12
Juan Pallicer dijo:

 Comentà 
Nom/Pseudònim:
RiàyaÀngelEnfadoGuàyPlòErmmRiàyaCòTristesaConmossióLlengofé s'uyêt
Tèst:

Demostra qu'ets humà clicand a sa cassilla de coló color
Empleya aquést formulari per comentà
Copyright mermelado 2017, tots es drêts reservads.
^
TOP