Idioma
EspañolBaléà
Diccionari de llengo baléà

Diccionari de llengo baléà
baléà español - español baléà

dijòus 05 de Ottubre de 2017
¿Puigdemont, culpabble?
Per jo, en Carles Puigdemont no ês més qu'es pòbre botx qu'han posad devant d'un moiment secessioniste, que dú añs preparandsê. Ara qu'està comensand a brollà possibbles causas, com s'asunto d'Andorra, Rusia, etc. Dins una comunidat autònoma o regió, hón s'ha demostrad emb datos, qu'ês sa més corrupta d'España y emb diferènsi, que s'assunto Pujol no ês més que sa punta de s'iceberg, s'independènsi parêx essê s'única alternativa que lis quéda per escaparsê de sa justissi española. Per tot ell parêx cla que lo primé que se necessita ês un fanàtic emb poc cervell per manjarsê tot es marrón en cas de fracàs y aquest marrón probabblement no serà de ménos de 15 añs de presó.
Ademés, no'yhà rês mes fàcil qu'aprofitarsên d'es pobble català adottrinad dêsde petit dins es col·lègids, com escut a n'es séus despropòsits.

¿Quí ês es vertadé culpabble?
Per jo està mólt clà. Es vertadé culpabble ês s'Estad español y per consiguient tots es partits qu'eu han governad, ademés de móls d'altres que sêns'arribà a governà, han influíd emb sos séus vots y coalissións a desvià a España d'es bon camí.

España a permês desigualdats entre regións.

España ha permês que se tropitji s'idioma español per catalàns y vascos, donand competensis emb Educassió que may deguéren d'haversê donadas.

España ha regalad a Navarros y Vascos sas competensis d'Hazienda, lo qu'a demés d'essê una vergoña que rossa s'ilegalidat, a n'es demés españols mos costa 18 millóns d'éuros a s'añ. ¿Ês aquest es prèu que mos còbra ETA per no matarmós?.

A n'es catalàns se lis ha permês escampà sa séua dottrina a Valènsi y Baléàs, se lis ha permês que mos ròbigan sa nostra identidat y cultura, en es méu cas, tant baléà com españòla, se mos ha robad es nostro idioma baléà, es drêt d'estodià emb español, se mos han imposad festas impròpis de Baléàs: correfocs, castallés, etc., y se mos han espoliadas més de 7000 paraulas de sa nostra llengo que s'han atribuídas còma séuas, fin y tot se ha inculcada sa corrupsió d'es séus polítics a móls d'es nostros, que ara són sas séuas teresetas, etc.

Axí qu'es vertadé culpabble ês s'Estad y ara, manco en es moment d'escríure aquest tèst, no ês escapàs de trèurermós de s'embós hón mos ha enfoñads. Mólt ben contrari, gentussa còma sa de MÉS, pretén fé lo matex emb Baléàs y ningú lis atura es pèus. ¿Perquê no se disol ara totduna aquex partit y la CUP si són anticostitussionals?

Señó Rajoy:Si vostê elimina de s'ecuassió a n'es cuatre botxos nassionalistes qu'encara relassionan a España emb so franquisme y a n'es joves adottrinads emb mentidas secessionistas qu'enseñen dins sas escòlas de Baléàs emb llengo catalana, ben a las claras impròpi de sa nostra tèrra. La resta, que som sa majoría de noltros, mos sentim españols y traycionads per s'Estad español, que mos ha abandonads a mercê de cuatre radicals nassionalistes catalanisads y d'altres tans qu'han estads corrompuds p'es dobbés catalans, o milló dig, dobblés españols. Però lo curiós ês que són nassionalistes pero no de Baléàs, sinó per un altre llog, enomenad Cataluña.
Sàbiga señó Rajoy que sa séua attitud y sa de tots es demés partits que li han precedid dins aquesta pséudo-democrassi, a jo me fa òy y me produêx vergoña y ben segú que no som a s'únic a n'es que n'hi fa. Crêg que hauría d'aprofità es fracàs estrepitós qu'està tenguénd s'Estad, que per sa séua desgrassi li ha tocad en sort dirigí, per fé un ejercissi d'humildat y refletsió y posà messións per un'España unida y tornarmós a n'ets invadids per Cataluña es nostro drêt a sê españols, drêt que vostê y altres, PSOE sobre tot, han regalad a n'es catalans. Noltros som baléàrics y españols, a mèm si s'entéra d'una vegada y mos tórna es nostros drêts.
Ja va sênd hòra de que vostês, es polítics, déxin de pensà emb vostês matéxos, emb sos séus beneficis polítics y econòmics, emb sas séuas pensións vitalicis y comènsigan a preocuparsê y dedicarsê a España y a n'ets españols. MÉNOS PATTES Y MÉS ATTES.

Aprofit aquets artícul per enrecordarvós que no heuríam d'alimentà a n'es catalanistes. Jo personalment no compr a estabbliméns catalanisads, aquets en sa méua opinió se sòlen identificà clarament per tení es séus lletréros y escrits únicament emb català. Emb espécial vuy destapà a n'es qui no'u sàbiga, que una de sas lloriguéras de la CUP se nom “La Tertúlia Cafè Teatre”. que se tròba a n'es carré Aussias March, 19. Aquí se va fé fa poc una manifestassió secessionista, a sa que, per verià, cap autoridat l'aturà. Axí que, sa méua recomenassió, si te sens español y baléà, ês: no donarlí ni un éuro a goñà an aquesta tròpa de saparatistes..

Foto de “La Tertúlia Cafè Teatre”, lloriguéra de la CUP.
lloriguéra nacionalistes de la CUP
Donà un vot positíu a sa notissiDonà un vot negatíu a sa notissi


Comentaris

Encara ningú ha comentad aquesta notissi. Si te fa ganas, sê es primé en ferhó.

 Comentà 
Nom/Pseudònim:
RiàyaÀngelEnfadoGuàyPlòErmmRiàyaCòTristesaConmossióLlengofé s'uyêt
Tèst:

Demostra qu'ets humà clicand a sa cassilla de coló color
Empleya aquést formulari per comentà
Copyright mermelado 2017, tots es drêts reservads.
^
TOP